1. Inleiding

Deze website wordt beheerd door Gameptp. De termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar Gameptp. Het gebruik van onze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de "Voorwaarden"). De Voorwaarden moeten samen met eventuele voorwaarden, bepalingen of disclaimers die worden vermeld op de pagina's van onze website worden gelezen. Lees de Voorwaarden zorgvuldig door. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van onze website, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, klanten, handelaren, leveranciers en/of bijdragers van inhoud zijn. Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze website, accepteert en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en te voldoen aan de Voorwaarden en ons Privacybeleid. Als u het niet eens bent met de Voorwaarden of ons Privacybeleid, bent u niet gemachtigd om toegang te krijgen tot onze website, gebruik te maken van een van de diensten van onze website of een bestelling te plaatsen op onze website.

2. Gebruik van onze website

U stemt ermee in om onze website te gebruiken voor legitieme doeleinden en niet voor enig illegaal of ongeoorloofd doel, inclusief, maar niet beperkt tot, schending van enig intellectueel eigendoms- of privacyrecht. Door akkoord te gaan met de Voorwaarden, verklaart en garandeert u dat u ten minste de meerderjarigheid hebt bereikt volgens de wetten van uw staat of provincie van verblijf en wettelijk bevoegd bent om een bindende overeenkomst aan te gaan.

U stemt ermee in om onze website niet te gebruiken voor activiteiten die een civiel of strafbaar vergrijp zouden vormen of in strijd zouden zijn met enige wet. U stemt ermee in om geen pogingen te ondernemen om onze netwerk- of beveiligingsfuncties te verstoren of ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot onze systemen.

U stemt ermee in om ons te voorzien van nauwkeurige persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, postadres en andere contactgegevens, om uw bestelling te voltooien of indien nodig contact met u op te nemen. U stemt ermee in om uw accountgegevens en informatie tijdig bij te werken. U machtigt ons om deze informatie te verzamelen en te gebruiken om contact met u op te nemen in overeenstemming met ons Privacybeleid.

3. Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de dienst te weigeren aan wie dan ook. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de website, inclusief het beëindigen, wijzigen, opschorten of stopzetten van elk aspect van de website op elk moment en zonder kennisgeving. Wij kunnen aanvullende regels of beperkingen opleggen aan het gebruik van onze website. U stemt ermee in om de Voorwaarden regelmatig te controleren en uw voortgezette toegang tot of gebruik van onze website betekent dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen.

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van onze website of voor enige dienst, inhoud, functie of product dat via onze website wordt aangeboden.

4. Producten of Diensten

Alle aankopen via onze website zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van producten. Wij kunnen naar eigen goeddunken de aangeboden hoeveelheden op onze website beperken of annuleren, of de verkoop van onze producten of diensten beperken tot een persoon, huishouden, geografische regio of jurisdictie.

De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering, zonder kennisgeving. Tenzij anders vermeld, worden de prijzen op onze website weergegeven in Canadese dollars.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om bestellingen te weigeren, inclusief, maar niet beperkt tot, bestellingen die lijken te zijn geplaatst door distributeurs of wederverkopers. Indien wij van mening zijn dat u een valse of frauduleuze bestelling heeft geplaatst, zijn wij gerechtigd om de bestelling te annuleren en de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen.

Wij garanderen niet de nauwkeurigheid van de kleur of het ontwerp van de producten op onze website. Wij hebben inspanningen geleverd om ervoor te zorgen dat de kleur en het ontwerp van onze producten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven op onze website.

5. Links naar websites van derden

Links vanaf of naar websites buiten onze website zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak. Wij beoordelen, onderschrijven, keuren goed noch controleren wij dergelijke websites die gelinkt zijn vanaf of naar onze website, de inhoud van die websites, de daarin genoemde derde partijen, of hun producten en diensten. Het linken naar een andere website is op eigen risico en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade in verband met het linken. Links naar downloadbare softwarewebsites zijn uitsluitend bedoeld voor gemak en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele problemen of gevolgen die verband houden met het downloaden van de software. Het gebruik van gedownloade software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst, indien aanwezig, die bij de software wordt geleverd of ermee gepaard gaat.

6. Gebruik van opmerkingen, feedback en andere inzendingen

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor de informatie, profielen, meningen, berichten, opmerkingen en alle andere inhoud (gezamenlijk de "Inhoud") die u plaatst, verspreidt of deelt op of via onze website of diensten die beschikbaar zijn in verband met onze website. U erkent verder dat u volledig verantwoordelijk bent voor de Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot de wettigheid ervan, en het eigendom van handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

U gaat ermee akkoord dat eventuele door u ingediende Inhoud als reactie op een verzoek van ons voor een specifieke inzending door ons kan worden bewerkt, aangepast, gewijzigd, gereproduceerd, gepubliceerd of gedistribueerd. U stemt er verder mee in dat wij niet verplicht zijn om enige Inhoud vertrouwelijk te houden, om vergoeding te betalen voor enige Inhoud of om te reageren op enige Inhoud.

U stemt ermee in dat u geen inhoud zult plaatsen, verspreiden of delen op onze website die beschermd wordt door auteursrecht, handelsmerk, octrooi of enig ander eigendomsrecht zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van dergelijke eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw inhoud niet onwettig, beledigend of obsceen zal zijn en ook geen malware of computervirus zal bevatten die de werking van onze website kan beïnvloeden. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij dragen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde partij is geplaatst.

Wij behouden ons het recht voor om uw mogelijkheid om op onze website te plaatsen te beëindigen en om eventuele inhoud die wij als bezwaarlijk beschouwen te verwijderen en/of te wissen. U stemt in met een dergelijke verwijdering en/of wissen en doet afstand van enige vordering tegen ons voor de verwijdering en/of wissen van uw inhoud.

7. Uw persoonlijke informatie

Lees onze privacyverklaring om te weten hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en delen.

8. Fouten en weglatingen

Houd er rekening mee dat onze website typografische fouten of onnauwkeurigheden kan bevatten en mogelijk niet volledig of actueel is. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief na het indienen van een bestelling). Dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kunnen betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren die is geplaatst op basis van onjuiste prijsinformatie of beschikbaarheidsgegevens, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wij verplichten ons niet om informatie op onze website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet.

9. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

U neemt alle verantwoordelijkheid en risico op zich met betrekking tot uw gebruik van onze website, die "zoals het is" wordt geleverd zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot informatie die via onze website wordt verkregen, inclusief maar niet beperkt tot alle inhoud en materialen, en functies en diensten die op onze website worden aangeboden, die allemaal worden geleverd zonder enige vorm van garantie, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van inhoud of informatie, ononderbroken toegang, en enige garanties van titel, niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. We garanderen niet dat onze website of de functionaliteit ervan, of de inhoud en materialen van de services die daardoor beschikbaar worden gesteld, tijdig, veilig, ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd, of dat onze websites of de servers die onze website beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Het gebruik van onze website is op eigen risico en u neemt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die verband houden met het gebruik van onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die verband houdt met het gebruik van onze website.

In geen geval zullen wij, onze gelieerde ondernemingen, onze respectieve inhouds- of dienstverleners, of een van onze respectieve directeuren, functionarissen, agenten, contractanten, leveranciers of werknemers aansprakelijk zijn jegens u voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, gevolg- of bestraffende schade, verliezen of vorderingen, of verloren inkomsten, winstderving, verlies van bedrijf of verkoop, of enig ander type schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van onze website of de inhoud, materialen of functionaliteit via onze website, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bepaalde rechtsgebieden staan geen beperking van aansprakelijkheid of uitsluiting of beperking van bepaalde schade toe. In dergelijke rechtsgebieden zijn sommige of alle bovenstaande vrijstellingen, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het maximale toegestane wettelijke extent.

10. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons en onze gelieerde ondernemingen, evenals onze respectieve directeuren, functionarissen, agenten, contractanten en werknemers te vrijwaren tegen verliezen, aansprakelijkheden, vorderingen, kosten (inclusief juridische kosten) die op enigerlei wijze voortvloeien uit, verband houden met of verband houden met uw gebruik van onze website, uw schending van de Voorwaarden, of het plaatsen of verzenden van materialen op of via de website door u, inclusief maar niet beperkt tot claims van derden dat enige informatie of materialen die door u zijn verstrekt inbreuk maken op enige eigendomsrechten van derden.

11. Volledige Overeenkomst

De Voorwaarden en alle documenten die uitdrukkelijk daarnaar verwijzen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het onderwerp van de Voorwaarden en vervangen alle eerdere overeenkomsten, begrip of regeling tussen u en ons, mondeling of schriftelijk. Zowel u als wij erkennen dat, bij het aangaan van deze Voorwaarden, u noch wij hebben vertrouwd op enige verklaring, toezegging of belofte van de andere partij of die geïmpliceerd is door iets dat is gezegd of geschreven tussen u en ons voorafgaand aan dergelijke Voorwaarden, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de Voorwaarden.

12. Afstand

Het niet uitoefenen of afdwingen van een recht of bepaling in de Voorwaarden zal geen afstand doen van dat recht of die bepaling betekenen. Een afstand door ons van een inbreuk zal geen afstand van een latere inbreuk betekenen. Geen enkele afstand door ons is effectief tenzij deze schriftelijk aan u wordt meegedeeld.

13. Kopjes

Eventuele kopjes en titels in dit document zijn alleen voor het gemak.

14. Scheidbaarheid

Indien een bepaling van de Voorwaarden door een bevoegde autoriteit ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling in die mate worden gescheiden van de resterende Voorwaarden, die geldig en afdwingbaar zullen blijven voor zover toegestaan ​​door de wet.

15. Toepasselijk recht

Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de Voorwaarden, het Privacybeleid, het gebruik van onze website of onze producten of diensten die op onze website worden aangeboden, zullen worden opgelost in overeenstemming met de wet, ongeacht de regels inzake conflicterende rechtsbeginselen. Alle geschillen, acties of procedures met betrekking tot de Voorwaarden of uw toegang tot of gebruik van onze website moeten worden voorgelegd aan de rechtbank, en u stemt onherroepelijk in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en plaats van dergelijke rechtbanken.

16. Vragen of opmerkingen

Stuur al uw vragen, opmerkingen en feedback naar ons op gameptp.com.

Bedankt voor het doornemen van onze Gebruiksvoorwaarden. We raden u aan om ze zorgvuldig te lezen en contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft.